Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 maart 2017

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2016 van handbalvereniging  E.S.C. ’90

Wanneer:              woensdag 8 maart 2017
Aanvang:               20.00 uur
Locatie:                 Sporthal Merode, Merodestraat 45 te Stein. (vergaderruimte boven)

Voor deze algemene ledenvergadering zijn alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden uitgenodigd.

Agenda:
1.   Opening.
2.   Notulen jaarvergadering 2 maart 2016
3.   Verslag secretariaat
4.   Verslag kascontrole commissie
5.   Verslag penningmeester
a)   Financieel overzicht 2017 b)   Begroting 2017
6.   Verslag jeugdzaken
7.   Verslag seniorenzaken
8.   Verslag wedstrijdzaken
9.   Verslag activiteitencommissie
10. Verslag sponsorcommissie
11. Verslag commissie van beroep
12. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden:
•   H. Bemelmans (voorzitter) stopt,
•   aftredend en niet opnieuw verkiesbaar is R. van Look (secretariaat),
•   aftredend en herkiesbaar D. Beugels (activiteiten) en R. Vonk (pr & sponsoring)
13. Bestuursvoorstellen  (Zie bijlage 1)
14. Vacatures commissies / vrijwilligers (Zie bijlage 2)
15. Voorstellen van leden of ouders van jeugdleden
16. Rondvraag
17. Sluiting

Kandidaat bestuursleden dienen zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering schriftelijk aan te melden
bij de secretaris. Voorstellen betreffende agendapunt 15 dienen minimaal 1 week voor de vergadering
bij de secretaris te worden ingediend.

Renate van Look
Nieuwstraat 53
6127 BA GREVENBICHT
Tel: 06-51544040 (bellen na 17.00 uur) Email: esc90@handbal.nl

Degene die het jaarverslag van 2016 wil ontvangen kan mailen naar esc90@handbal.nl of een kopie bij
de secretaris afhalen (alleen op afspraak).

Afmelding voor de vergadering dient tijdig te gebeuren bij de secretaris: 06-51544040 (na 17.00 uur
of per sms) of per mail esc90@handbal.nl

 

Bijlage 1: Bestuursvoorstellen

Voorstel 1: Contributievoorstel 2016
Gezien de financieel gezonde situatie en de verwachte sluitende begroting in 2017 is besloten om
geen contributiewijzigingen door te voeren. Wel zijn de leeftijdscategorieën aangepast.

Hieronder tref je het voorstel aan voor de contributies per 1 april 2017:
De nieuwe indeling is op basis van de leeftijdsindeling van het NHV voor het seizoen
2017/2018.

Geboortejaar                                       Maandelijkse contributie                   

Kabouter: 2011 en later                                             €    9,00              € 22,50    

F-Jeugd: 2009-2010                                                   €    9,00              € 22,50      
E-Jeugd: 2007-2008                                                   €    9,00              € 22,50       
D-Jeugd: 2005-2006                                                  €  11,00               € 30,00         
C-Jeugd  2003-2004                                                  €  12,00               € 32,50         
B-Jeugd: 2001-2002                                                   €  13,00              € 35,00      
A-Jeugd: 1999-2000                                                   €  15,00              € 40,00        
Senioren: 1998 en eerder                                          €  18,50               € 45,00                     
  

Wanneer dit voorstel tijdens de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd, zal het nieuwe bedrag
vanaf april 2017 geïncasseerd worden.
De bondscontributie wordt tezamen met de reguliere contributie in juni afgeschreven.

Bijlage 2: Vacatures Commissies / vrijwilligers

ESC’90 zoek vrijwilligers op allerlei gebieden en er is vast iets bij dat jij leuk vindt om te
doen. Meer informatie is op te vragen via vrijwilligers@esc90.nl.

Het bestuur

Team: